اى خدا مشتاق یا رب یا ربت یا فاطمه (س)

میلاد حضرت صدیقه، تولد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، تولد دخت گرامی نبی، تولد ریحانه النبی س، تولد زوج العلی، میلاد بانوی دو عالم

 

        اى بهـــشت قرب احـمد فــاطـمه                         لیـلـة الـقدر مــحمد فــاطـمه
       کـــاروان دل روان در کــوى تــو                    قبــله جـان مـحـمد روى تــو
       از شـب میــلاد تــا آخـــر نـفـس                         مصطفى یک دست را بوسید و بس
         آن هم اى دست خدا دست تو بود                        اى بر آن لب‏ها و دست تــو درود
       آن که خاک مقدمش جـــان هـمه                    گفت جان من فـداى فـاطــمه 
       اى که در تصـــویر انسان زیسـتى                    کیستى تـو کیستى تـو کیستى؟
       مدح تو کى با سخن کامل شـود؟!                     وحــى بـاید بر قــلـم نـازل شــود
       گر چه عـمرى در پناهت زیستـم                     آن که بشناسد تـو را من نیستـم

 

/ 0 نظر / 20 بازدید