دعای محبوب

در قسمتی از نیایش فرارسیدن ماه رمضان در صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) آمده است:

«... تا با گوش‌های خود سخن لغوی ننیوشیم، و با چشمهایمان به طرف لهوی نشتابیم، و دستهامانرا به حرامی نگشائیم، و گامهامانرا در امر ممنوعی پیش نگذاریم، و تا شکم‌هامان غیر آنچه حلال ساخته‌ای در خود جای ندهد، و زبان‌هامان جز بآنچه تو حدیث کرده‌ای گویا نشود، و جز در کاری که به ثواب تو نزدیک سازد زحمت نکشیم، و جز آنچه از عقاب تو نگاه‌ دارد فرا نگیریم...»

فکر می‌کنم شاید ارتباطی بین اینها باشد، اگر گوشم را نگه دارم شاید چشمم کمتر شتاب کند به لهو، و اگر آن دو را نگه دارم شاید دستم و گامم کمتر به خلاف رود و بعد از مستقیم شدن اینها دیگر چه حرامی به دست خواهم آورد که در شکمم ریزم؟ و اگر حرامی نخورم زبانم به حدیث خدا باز خواهد شد و اگر ...


/ 2 نظر / 13 بازدید
مریم

ایشالا با کمک و عنایت خودشون بتوانیم

میهمان

رمز رسیدن به او غیر از اینها نیست ...